Home

เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาต่างๆ ซึ่งได้แก่
- IT466 & SE411 (Multimedia Technology)
- IT481 & SE451 (Interface Design for Wireless Devices)

ข้อมูลติดต่อ
อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน
kunya.w@bu.ac.th